கொடைக்கானல். : 1845-1945 (நகரங்கள்.) (Tamil Edition)

★★★★★
Rs. 49
Buy now
amazon.in

Description

'கொடைக்கானல்' என்னும் இந்தப் புத்தகம் கொடைக்கானல் என்ற நகரின் நூறாண்டு வரலாற்றைப் பதிவு செய்கிறது. முதல் ஐரோப்பியர்கள் கண்டறிந்த 1845ம் வருடத்தில் இருந்து 1945ம் வருடம் வரையிலான வரலாறு. ஆனால், இது அந்த நகரில் வாழ்ந்த மக்களின் வரலாறு.
பெரும்பாலும் ஐரோப்பியர்களே வாழ்ந்தே இந்த முதல்...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top